Generalforsamling

Tidspunkt og referat af forrige generalforsamling

Alle medlemmer af

Horsens Husflidsforening
indkaldes til generalforsamling

 

Onsdag den 3. april 2019 kl. 19.00 på Bankagerskolen

                                                                                        

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning ved formanden
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2018 ved kasseren
 4. ”Drøftelse af program” for medlemsaktiviteter det kommende år
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er: Lars Storm Andersen
                   Birgit Skovgaard
                   Jens Frandsen                                  
  Valg af 2 suppleanter              
  På valg er: Niels Skovgaard
                   Jørn hristensen
 7. Valg af revisor
  På valg er: Poul Sten Rasmussen
  Valg af revisorsuppleant
  På valg er: Knud Jørgensen
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde skriftligt senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.


NB: Et medlemskab giver ret til én stemme ved afstemning.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en kop kaffe med brød.


På bestyrelsens vegne

Karin Johannesen


Referat af generalforsamling

onsdag den 4. april 2018


Formanden bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

 

 1. Poul Sten Rasmussen blev valgt som diregent. Konstaterede at der var rettidig indkaldt til generalforsamlingen.
 2. Formanden beretning: Trægt ikke så mange, men der bliver lavet mange fine ting. Vi håber på flere i næste sæson. Beretningen godkendese. Beretningen godkendes.
 3. Regnskabet gennemgås og godkendes.
 4. Kvindernes program er under udførelse. Man er fortsat velkommen til, resten af sæsonen, at komme med flere forslag/ønsker.
 5. Kontingent. Fortsat uændret: 100 kr. pr. husstand.
 6. Karin og Daimi genvalgtes til bestyrelsen
  Anders og Niels genvalgtes som suppleanter
 7. Kaj blev genvalgt som revisor.
  Knud genvalgtes som revisorsuppleant.
 8. Der er forslag om ture til museer og udstillinger  etc. Alle er velkomne til at arrangere og i det hele taget ”stå for det”.
 9. Under eventuelt blev det foreslået, at der fremover er fælles emner for trægruppen og tekstilgruppen. For eksempel stjerner, der kan laves i metal, patchwork, træ, ståltråd etc.
  Bestyrelsen går videre med forslaget.

Generalforsamlingen blev hævet, og der blev takket for god ro og orden.

 

Ref.: RJ